همه مباحث زیست شناسی در آزمونهای سراسری و آزاد و سنجش

ساخت وبلاگ

پیش دانشگاهی:

پروتئین سازی (سراسری-آزاد-سنجش)

رونویسی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تنظیم بیان ژن (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

جهش (آزاد-سنجش)

مهندسی ژنتیک (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

پیدایش زندگی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تغییر گونه های زنده (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

ژنتیک جمعیت (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

پویایی جمعیت (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

رفتار شناسی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

شارش انرژی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

ویروس،باکتری،قارچ (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

آغازیان (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

به ادامه مطلب رجوع کنید

EXrozblog.comEX

پیش دانشگاهی:

پروتئین سازی (سراسری-آزاد-سنجش)

رونویسی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تنظیم بیان ژن (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

جهش (آزاد-سنجش)

مهندسی ژنتیک (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

پیدایش زندگی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تغییر گونه های زنده (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

ژنتیک جمعیت (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

پویایی جمعیت (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

رفتار شناسی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

شارش انرژی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

ویروس،باکتری،قارچ (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

آغازیان (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

زیست ۲:

دستگاه ایمنی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

دستگاه عصبی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

دستگاه حسی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

دستگاه هورمونی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

مواد وراثتی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تقسیم سلولی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تولید مثل جنسی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

رشد و نمو جانوران (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

ژنتیک و خاستگاه آن (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تولید مثل گیاهان (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

رشد و نمو گیاهان (سراسری-آزاد-سنجش)

تنظیم رشد و نمو گیاهان (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

زیست ۱ :

رده بندی جانداران (سراسری-آزاد-سنجش)

مولکولهای زیستی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

سلول (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

بافتهای جانوری (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

دستگاه گوارش (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

دستگاه تنفس جانوران (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

دستگاه گردش مواد (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تنظیم محیط داخلی کلیه (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

حرکت و دستگاه حرکتی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

بافتهای گیاهی (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

تغذیه گیاهی (سراسری-آزاد-سنجش)

انتقال مواد در گیاهان (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

دفع مواد زائد در گیاهان (آزاد-خارج از کشور-سنجش)

حرکت در گیاهان (سراسری-آزاد-خارج از کشور-سنجش)

منبع : سهل آموز

...
نویسنده : علی بابائی آرباطان بازدید : 492 تاريخ : چهارشنبه 24 خرداد 1391 ساعت: 22:29